کنتور آب توربینی مکانیکی ارس 2 دو اینچ مدل آب تصفیه wd

  کنتور آب توربینی مکانیکی ارس 2 دو اینچ مدل wd برای اضافه کردن آیتم های ارسال اطلاعات (هوشمند سازی قراعت از راه دور، صفرشونده ، برقدار کردن، خروجی های پالس و مدباس و…)لطفا تماس بگیرین و محصول سفارشی خودتان را تحویل بگیرین 02191306367 . با تاییدیه وزارت نیرو و…

کنتور آب مکانیکی فرعی آپارتمانی سینگل جت ارس نور یک دوم اینچ

  کنتور آب مکانیکی فرعی سینگل جت ارس نور یکدوم اینچ برای اضافه کردن آیتم های ارسال اطلاعات (هوشمند سازی قراعت از راه دور، صفرشونده ، برقدار کردن، خروجی های پالس و مدباس و…)لطفا تماس بگیرین و محصول سفارشی خودتان را تحویل بگیرین 02191306367 . کاتالوگ محصول: لینک کاتالوگ محصول…

کنتور آب هوشمند التراسونیک پنج 5 اینچ r250

  کنتور آب هوشمند التراسونیک پنج 5 اینچ r250 برای اضافه کردن آیتم های ارسال اطلاعات (هوشمند سازی قراعت از راه دور، صفرشونده ، برقدار کردن، خروجی های پالس و مدباس و…)لطفا تماس بگیرین و محصول سفارشی خودتان را تحویل بگیرین 02191306367 . کاتالوگ محصول: لینک کاتالوگ محصول قیمت: 174,570,000…

کنتور آب هوشمند التراسونیک چهار 4 اینچ r250

  کنتور آب هوشمند التراسونیک چهار 4 اینچ r250 برای اضافه کردن آیتم های ارسال اطلاعات (هوشمند سازی قراعت از راه دور، صفرشونده ، برقدار کردن، خروجی های پالس و مدباس و…)لطفا تماس بگیرین و محصول سفارشی خودتان را تحویل بگیرین 02191306367 . کاتالوگ محصول: لینک کاتالوگ محصول قیمت: 135,620,000…

کنتور آب هوشمند التراسونیک سه 3 اینچ r250

  کنتور آب هوشمند التراسونیک سه 3 اینچ r250 برای اضافه کردن آیتم های ارسال اطلاعات (هوشمند سازی قراعت از راه دور، صفرشونده ، برقدار کردن، خروجی های پالس و مدباس و…)لطفا تماس بگیرین و محصول سفارشی خودتان را تحویل بگیرین 02191306367 . کاتالوگ محصول: لینک کاتالوگ محصول قیمت: 104,700,000…

کنتور آب التراسونیک دو و نیم 2/5 اینچ r250

  کنتور آب التراسونیک دو و نیم 2/5 اینچ r250 برای اضافه کردن آیتم های ارسال اطلاعات (هوشمند سازی قراعت از راه دور، صفرشونده ، برقدار کردن، خروجی های پالس و مدباس و…)لطفا تماس بگیرین و محصول سفارشی خودتان را تحویل بگیرین 02191306367 . کاتالوگ محصول: لینک کاتالوگ محصول قیمت:…

کنتور آب التراسونیک یک و یک چهارم 1/4 1 اینچ r250 با امکان ارسال اطلاعات

  کنتور آب التراسونیک یک و یک چهارم 1/4 1 اینچ r250 با امکان ارسال اطلاعات برای اضافه کردن آیتم های ارسال اطلاعات (هوشمند سازی قراعت از راه دور، صفرشونده ، برقدار کردن، خروجی های پالس و مدباس و…)لطفا تماس بگیرین و محصول سفارشی خودتان را تحویل بگیرین 02191306367 .…

کنتور آب التراسونیک یک 1 اینچ r250 با امکان ارسال اطلاعات

  کنتور آب التراسونیک یک 1 اینچ r250 با امکان ارسال اطلاعات کنتور آب التراسونیک یک 1 اینچ r250 با امکان ارسال اطلاعات برای اضافه کردن آیتم های ارسال اطلاعات (هوشمند سازی قراعت از راه دور، صفرشونده ، برقدار کردن، خروجی های پالس و مدباس و…)لطفا تماس بگیرین و محصول…

کنتور آب التراسونیک سه چهارم 3/4 اینچ r250 با امکان ارسال اطلاعات

  کنتور آب التراسونیک سه چهارم 3/4 اینچ r250 با امکان ارسال اطلاعات کنتور آب التراسونیک سه چهارم 3/4 اینچ r250 با امکان ارسال اطلاعات برای اضافه کردن آیتم های ارسال اطلاعات (هوشمند سازی قراعت از راه دور، صفرشونده ، برقدار کردن، خروجی های پالس و مدباس و…)لطفا تماس بگیرین…

کنتور آب التراسونیک سه چهارم 3/4 اینچ r250 بدون امکان ارسال اطلاعات

  کنتور آب التراسونیک سه چهارم 3/4 اینچ r250 بدون امکان ارسال اطلاعات کنتور آب التراسونیک سه چهارم 3/4 اینچ r250 بدون امکان ارسال اطلاعات برای اضافه کردن آیتم های ارسال اطلاعات (هوشمند سازی قراعت از راه دور، صفرشونده ، برقدار کردن، خروجی های پالس و مدباس و…)لطفا تماس بگیرین…